Công ty

  • Thực hiện giải pháp “Cải tạo hệ thống chiếu sáng và lắp biến tần cho các bơm nước lạnh” cho công ty TNHH Perfetti Van Melle.
  • Giải pháp cho phép tiết kiệm 40% điện năng tiêu thụ của hệ thống chiếu sáng và 15% điện năng tiêu thụ cho động cơ của các bơm nước lạnh.