Sửa chữa thiết bị nguồn điện

Quản lý Năng lượng là sự kiểm soát tất cả các dạng năng lượng sử dụng trong doanh nghiệp bằng các kiểm soát những kế hoạch mua, truyền tải và sử dụng các loại năng lượng dựa trên kế hoạch sản xuất chung ngắn hạn và dài hạn của công ty.

 

Lợi ích của Hệ thống Quản lý Năng lượng:

  • - Giúp kiểm soát việc sử dụng năng lượng tại từng hộ tiêu thụ, từ đó giảm thiểu tối đa sự lãng phí năng lượng, giúp cho kế hoạch Tiết kiệm Năng lượng của doanh nghiệp đạt kết quả cao nhất.
  • - Từng bước tiết giảm chi phí sử dụng năng lượng, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  • - Giúp kế hoạch tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp được vận hành đúng và liên tục.
  • - Xây dựng chương trình tiết kiệm năng lượng tổng thể cho doanh nghiệp và dự toán chi phí cho tương lai.
  • - Tuân thủ theo “Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” có hiệu lực từ ngày 01/01/2011.
  • - Bảo tồn nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và tạo hình ảnh “doanh nghiệp xanh” thân thiện với môi trường.
  • - Tư vấn lấy chứng chỉ ISO:50001 về Hệ thống quản lý Năng lượng.