Giới thiệu

Công ty Breedlife được thành lập từ năm 2007, là một trong những đơn vị hăng hái đi đầu trong lĩnh vực Tiết tiệm Năng lượng. Trong quá trình xây dựng và phát triển chúng tôi không ngừng mở rộng và nâng cao năng lực. Đến nay hoạt động Công ty tương đối đa dạng từ tư vấn về Tiết kiệm Năng lượng đến cung cấp các thiết bị và triển khai thực hiện các giải pháp Tiết kiệm Năng lượng được thành lập từ năm 2007, là một trong những đơn vị hăng hái đi đầu trong lĩnh vực Tiết tiệm Năng lượng. Trong quá trình xây dựng và phát triển chúng tôi không ngừng mở rộng và nâng cao năng lực. Đến nay hoạt động Công ty tương đối đa dạng từ tư vấn về Tiết kiệm Năng lượng đến cung cấp các thiết bị và triển khai thực hiện các giải pháp Tiết kiệm Năng lượng
Xem thêm...

Dịch vụ

Sửa chữa Module, Rec nắn nguồn

Bảo dưỡng & Phục hồi Accu, Bảo dưỡng & Phục hồi Accu, Bảo dưỡng & Phục hồi Accu, Bảo dưỡng & Phục hồi Accu

Thi công lắp đặt thiết bị

Bảo dưỡng & Phục hồi Accu, Bảo dưỡng & Phục hồi Accu, Bảo dưỡng & Phục hồi Accu, Bảo dưỡng & Phục hồi Accu

Sửa chữa thiết bị viễn thông

Bảo dưỡng & Phục hồi Accu, Bảo dưỡng & Phục hồi Accu, Bảo dưỡng & Phục hồi Accu, Bảo dưỡng & Phục hồi Accu

Bảo dưỡng & Phục hồi Accu

Bảo dưỡng & Phục hồi Accu, Bảo dưỡng & Phục hồi Accu, Bảo dưỡng & Phục hồi Accu, Bảo dưỡng & Phục hồi Accu